ZESKANUJ KOD QR

Znajdziesz i przekażesz wszędzie o każdej porze!

 


Produkty w ofercie:

-  WKŁADY KOMINOWE

KOMINY IZOLOWANE

NASADY KOMINOWE

PRZEWODY GIĘTKIE

ZSYPY NA PRANIE

-  DRZWICZKI OSŁONOWE

OKAPY PRZEMYSŁOWE

 

 

 

Zadzwoń:

 

Kom: 736 855 700

Kom: 736 855 790

 

 

Nasze systemy to:

Dobry wybór

Wysoka jakość

Najlepsza cena

Kompetentna obsługa

Certyfikaty CE

Deklaracje producentaCertyfikaty - Deklaracje - Atesty

Wymagany program do wyświetlenia dokumentów Adobe Acrobat

 


Certyfikaty PL

 

 


Certyfikat Z438 PL

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z438

 

Kominy metalowe - Części składowe systemów kominowych.


Certyfikat Z439 PL

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z439

 

Kominy metalowe - Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki.


Certyfikat Z440 PL

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z440

 

Kominy - Kanały spalin i kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór splania.


 

 

 

Certyfikaty

 

Wyroby kominowe bez oznakowania CE nie mogą być wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Aby oznakować wyrób znakiem CE, producent wykonuje badania i analizy dla spełnienia wymagań, a następnie poddaje produkty procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Procedura oceny zgodności wyrobów wymaga udziału tzw. Jednostki Notyfikującej. Jest to organizacja wyznaczona przez władze krajowe do wykonywania zadań wynikających z dyrektyw. Znak CE nie wskazuje, że wyrób został wytworzony na terenie EEA, a jedynie że jego producent poświadcza fakt, iż wyrób został przez niego poddany właściwej ocenie zgodności przed wprowadzeniem go na rynek i tym samym spełnia wymagania prawne. Producent wyrobu sam umieszcza na nim znak CE, ale musi uprzednio przedsięwziąć odpowiednie kroki. Jego obowiązkiem jest przeprowadzenie kontroli zgodności, stworzenie dokumentacji technicznej i podpisanie deklaracji właściwości użytkowych.

 

Kraje, w których jest wymagane oznaczenie CE

 

Znakowanie CE jest obowiązkiem dla pewnych grup wyrobów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA), w których skład wchodzi 28 państw członkowskich UE, kraje EFTA oraz Turcja.  Znak ten jest również obowiązkowy dla wszystkich wyrobów wytworzonych w krajach trzeciego świata, a sprzedawanych w strefie EEA. W takim przypadku importer musi się upewnić, że wytwórca spoza UE podjął niezbędne kroki, pozwalające mu umieścić na swym wyrobie znak CE. Jeżeli tego nie uczynił – importer musi niejako przejąć obowiązki producenta, w celu wprowadzenia tego wyrobu na obszar EEA.

 


 

Certificates EN

 


Certificate Z438 EN

Certificate of Conformity of internal production control system 2310-CPR-Z438

 

Metal chimneys - System chimney products.


Certificate Z439 EN

Certificate of Conformity of internal production control system 2310-CPR-Z439

 

Metal chimneys - Metal flue liners and connecting flue pipes.


Certificate Z440 EN

Certificate of Conformity of internal production control system 2310-CPR-Z440

 

Chimneys - Flue and air supply ducts for room sealed appliances.


 

 

Certificates

 

Chimney products without the CE marking may not be placed on the market in the European Union. To mark a product with the CE mark, the manufacturer performs tests and analyzes to meet the requirements, and then subjects the products to a procedure for assessing compliance with the relevant directives. The product conformity assessment procedure requires the participation of so-called Notifying Body. It is an organization designated by national authorities to carry out tasks arising from directives. The CE mark does not indicate that the product was manufactured in the EEA, but only that its manufacturer certifies the fact that the product has been subjected to proper conformity assessment by the manufacturer before placing it on the market and thus meets legal requirements. The manufacturer of the product affixes the CE mark to it himself, but must first take the appropriate steps. His duty is to carry out compliance checks, create technical documentation and sign the declaration of performance.

 

Countires where CE marking is required

 

CE marking is a must for certain product groups in the European Economic Area (EEA), which consists of 28 EU Member States, EFTA countries and Turkey. This mark is also mandatory for all products manufactured in third world countries and sold in the EEA zone. In this case, the importer must ensure that the non-EU manufacturer has taken the necessary steps to enable him to affix the CE mark to his product. If he has not done so - the importer must somehow take over the manufacturer's obligations in order to bring this product into the EEA.

 

 

 


 

Deklaracje

 

Deklaracja System DP

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_1

 

System kominów dwuściennych typu:

Dwuścienny Podciśnieniowy


Deklaracja System DN

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_2

 

System kominów dwuściennych typu:

Dwuścienny Nadciśnieniowy


Deklaracja System DZ

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_3

 

System kominów dwuściennych typu:

Dwuścienny Żaro


Deklaracja System JP

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_4

 

System kominów jednściennych typu:

Jednościenny Podciśnieniowy


Deklaracja System JN

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_5

 

System kominów jednnościennch typu:

Jednościenny Nadciśnieniowy


Deklaracja System JPL

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_6

 

System kominów jednnościennch typu:

Jednościenny Podciśnieniowy Lekki


Deklaracja System JNL

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_7

 

System kominów jednnościennch typu:

Jednościenny Nadciśnieniowy Lekki


Deklaracja System F

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_8

 

System kominów jednnościennch giętkich typu:

Giętki Komet-Flex-F


Deklaracja System FL

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_9

 

System kominów jednnościennch giętkich typu:

Giętki Komet-Flex Lekki-FL


Deklaracja System JZ

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_10

 

System kominów jednnościennch typu:

Jednościenny Żaro


Deklaracja System WSPS

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_12

 

System kominów Koncentrycznych (Turbo) typu:

Współosiowy System Powietrzno Spalinowy


Deklaracja System WSPL

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_13

 

System kominów Koncentrycznych (Turbo) typu:

Współosiowy System Powietrzno Spalinowy Lekki


Deklaracja System FA

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr_14

 

System kominów jednnościennch giętkich typu:

Giętki Komet-Flex Wentylacja-FA

 

 

Deklaracje

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu. Wydawana jest dla wszystkich produktów, które przeszły badania na zgodność z normą lub posiadają krajową albo europejską ocenę techniczną. Obowiązek wydania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wszedł w życie wraz z unijnym Rozporządzeniem Nr 305/2011 nazywanym inaczej CPR (z języka ang. Construction Products Regulation). Określa on, w jaki sposób powinny być wprowadzane do obrotu produkty wytwarzane, dystrybuowane oraz sprzedawane na terenie państw członkowskich UE. Jednym z etapów tego procesu jest potwierdzenie właściwości użytkowych produktów – każdy z wyrobów musi zostać poddany specjalistycznym badaniom, za których przeprowadzenie odpowiedzialne są akredytowane, notyfikowane jednostki. Jedną z krajowych instytucji, upoważnionych do wykonania tego rodzaju testów, jest Jednostka Notyfikowana Nr 2310 Certbud. Badania te przeprowadza się według metodologii opisanej w normie – krajowej lub europejskiej (inaczej zharmonizowanej hEN). Normy te nie definiują, czym jest dany wyrób budowlany - określają jedynie metodologią badania jego cech w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk. Uwzględniają także wytyczne pozwalające producentom na sprawne wdrożenie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

 

Co daje Deklaracja?

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych to dokument, który jest potwierdzeniem właściwości wyrobu budowlanego. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące jego cech, dokumentów, na podstawie których został zbadany oraz instytucji, która była odpowiedzialna za przeprowadzenie testów. Stosowanie w codziennej pracy produktów, które posiadają odpowiednie certyfikaty, stanowi dla wykonawcy gwarancję, że wykonane przez niego konstrukcje będą bezpieczne i zachowają swoje parametry przez lata. Co więcej, DWU to dokument, który daje wszystkim uczestnikom rynku budowlanego (nie tylko wykonawcom, ale też inwestorom lub kupującym) możliwość porównania rozwiązań w oparciu o jednoznaczne i czytelnie określone parametry. Właściwości wyrobów weryfikowane są na podstawie kryteriów obowiązujących we wszystkich państwach należących do UE. DWU to także dokument, który pozwala na uzyskanie odbioru budowlanego i jest jednym z elementów dokumentacji, która stanowi uzupełnienie m.in. dziennika budowy. Jest to istotne nie tylko z perspektywy inwestora, ale też wykonawcy czy podwykonawcy.

 

Ścieżka nadawania oznaczeń CE

 

1.  Dobór dyrektyw nowego podejścia wymagajacych oznakowania znakiem CE

2. Określenie norm technicznych (zharmonizowanych) jakie produkt będzie musiał spełnić

3. Spełnienie wymagań dokumentów określonych w punkcie 1 oraz 2 (bezpieczeństwo + dokumentacja)

4.  Przeprowadzenie badań wyrobu w celu potwierdzenia jego zgodności z dyrektywami oraz normami.

5.  Przygotowanie dokumetnacji technicznej oraz instrukcji użytkowania

6. Oznakowanie produktu tabliczką znamionową ze znakiem CE (etykietą CE) oraz innymi informacjami wymaganymi przy oznaczeniu CE

7.  Wystawienie dokumentu deklaracji zgodności.

8.  Wprowadzenie wyrobów do obrotu - możliwa sprzedaż.

 


 Kamil Mierzyński P.H.U.            

ul. Jasna 43, 43-211 Czarków

Regon: 384452871

NIP:  634 296 76 13

            

Nazwa banku:  ING BANK ŚLĄSKI

Nr. konta: 25 1050 1315 1000 0097 1968 8179

IBAN: PL 25 1050 1315 1000 0097 1968 8179

Kod BIC SWIFT:  INGBPLPW